સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ | એક્સેસેબીલીટી સ્ટેટમેન્ટ | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સ્ક્રીન રીડર ઍક્સેસ

કૉપિરાઇટ © ૨૦૧૬ ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્ર​વૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકારની વેબસાઇટ વર્લ્ડ વાઇડ વેબ કોન્સોર્ટિયમ (W3C) વેબ સામગ્રી ઉપલ્બધતા માર્ગદર્શિકા (WCAG) 2.0 સ્તર એએ સાથે સુસંગત છે. સાથે દ્રષ્ટિની ખામી આવા સ્ક્રીન વાચકો સહાયક ટેકનોલોજી, મદદથી વેબસાઇટ ઍક્સેસ આ લોકો માટે સક્રિય કરશે. વેબસાઇટ ની માહિતી અલગ અલગ સ્ક્રીન વાચકો સાથે સુલભ છે.

વિવિધ સ્ક્રીન વાચકો માંથી પસંદ કરવા માટે

Screen Reader Website Free / Commercial
Screen Access For All (SAFA) http://safa-reader.software.informer.com/download/ (External website that opens in a new window)External website that opens in a new window Free
Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ (External website that opens in a new window)External website that opens in a new window Free
System Access To Go http://www.satogo.com/ (External website that opens in a new window)External website that opens in a new window Free
Thunder http://www.screenreader.net/index.php?pageid=11 (External website that opens in a new window)External website that opens in a new window Free
WebAnywhere http://webanywhere.cs.washington.edu/wa.php (External website that opens in a new window)External website that opens in a new window Free
Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 (External website that opens in a new window)External website that opens in a new window Commercial
JAWS http://www.freedomscientific.com/Products/Blindness/JAWS (External website that opens in a new window)External website that opens in a new window Commercial
Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 (External website that opens in a new window)External website that opens in a new window Commercial
Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ (External website that opens in a new window)External website that opens in a new window Commercial
backtotop