યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

રાજયકક્ષા ત્રિઅંકી નાટય સ્પર્ધા

રાજયકક્ષા ત્રિઅંકી નાટય સ્પર્ધા

વિભાગીય ત્રિઅંકી નાટય સ્પર્ધામાં પ્રથમ અને દ્ધિતિય ક્રમે આવેલ નાટકોની રાજયકક્ષાની સ્પર્ધા યોજવામાં આવે છે.

backtotop