યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

વિભાગીય ત્રિઅંકી નાટય સ્પર્ધા

વિભાગીય ત્રિઅંકી નાટય સ્પર્ધા

આ નાટય સ્પર્ધામાં ૧પ થી ર૦ જેટલા નાટકોને પસંદ કરી બે કે ત્રણ વિભાગમાં વહેંચી વિભાગ દીઠ ૬ નાટકોની સ્પર્ધા યોજવામાં આવે છે.

backtotop