યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

પં.ઓ. શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ

પં.ઓ. શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ

પંડિત ઓમકારનાથ ની સ્મૃતિમાં યોજવામાં આવે છે.

backtotop