યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

સુગમ સંગીત સંમેલન

સુગમ સંગીત સંમેલન

રાજયના પ્રતિષ્ઠિત અને નવોદિત કલાકારોનું સંમેલન યોજવામાં આવે છે.

backtotop