યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

રાજય લોક નૃત્ય મહોત્સવ

રાજય લોક નૃત્ય મહોત્સવ

દરવર્ષે ગાંધીનગર સંસ્કૃતિકુંજ ખાતે જે લોકત્સવ યોજવામાં આવે છે. તેમાં ભાગ લેતા વૃંદોના બે કાર્યક્રમ રાજયના અન્ય બે સ્થળે યોજવામાં આવે છે.

backtotop