યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

રાજયકક્ષા એકાંકી નાટય સ્પર્ધા

રાજયકક્ષા એકાંકી નાટય સ્પર્ધા

દર વર્ષે આ સ્પર્ધામાં પસંદગી પામેલ ર૦ થી રપ એકાંકી નાટકો રજૂ કરવામાં આવે છે.

backtotop