યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

તાના - રીરી શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ

તાના - રીરી શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ

વડનગર ખાતે રાજયની સુપ્રસિઘ્ધ શાસ્ત્રીય સંગીતની કલાકાર બેલડી તાના અને રીરી ની સ્મૃતિમાં આ સમારોહ યોજવામાં આવે છે.

backtotop