યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવ

શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવ

રાજય તથા રાજયબહારના નૃત્ય કલાકારોનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે.

backtotop