યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

સંગીત નાટય ભારતી રાજકોટની પરિક્ષા

સંગીત નાટય ભારતી રાજકોટની પરિક્ષા

શાસ્ત્રીય ગાયન, શાસ્ત્રીય વાઘ તેમજ શાસ્ત્રીય નૃત્યના ક્ષેત્રે પ્રારંભથી વિશારદ, અલંકાર સુધીની પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે છે.

backtotop