યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

શાસ્ત્રીય સંગીત સભા

શાસ્ત્રીય સંગીત સભા

શાસ્ત્રીય સંગીતનો વધુ પ્રચાર થાય તે હેતુથી રાજયના આશાસ્પદ કલાકારોમાંથી પસંદગી કરીને પ્રથમ, દ્ધિતિય, તળતિય તથા ચતુર્થ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે.

backtotop