યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

પંડિત ઓમકારનાથ શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પર્ધા

પંડિત ઓમકારનાથ શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પર્ધા

પંડિત ઓકારનાથની સ્મળતિમાં ૧ર થી ૧૯ વષળની વયના તથા ર૦ થી ૩પ વર્ષની વયના શાસ્ત્રીય સંગીતના કલાકારો માટે ગાયન, સ્વરવાઘ તથા તાલ વાઘની પરીક્ષા લેવામાં આવે છે.

backtotop