યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

લોકસંગીત/ડાયરાનો કાર્યક્રમને ઉતેજન આપવા

લોકસંગીત/ડાયરાનો કાર્યક્રમને ઉતેજન આપવા

ગુજરાતની ભાતીગલ સંસ્કૃતિને મુળ સ્વરૂપમાં સાચી ઓળખની ઝાંખી કરાવવા ગુજરાતનાં જુદા જુદા ૨૦ જેટલા સ્થળોએ લોકસંગીત/ડાયરાના કાર્યક્રમો યોજવામા આવશે.

backtotop