યોજનાઓ વિગતવાર | યોજનાઓ | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

યોજનાઓ વિગતવાર

સંગીત, નૃત્ય અને નાટય વિકાસ સંશોધન કાર્ય

સંગીત, નૃત્ય અને નાટય વિકાસ સંશોધન કાર્ય

વર્તમાન નવોદિત કલાકારોને સંગીત નૃત્ય અને નાટ્યની મૃત:પાય થતી મુળ કલાની સાચી ઓળખ સમજ અને સંસ્કૃતિ ઝાંખી કરાવવા સંશોધન-રીચર્ચ કામગીરી કરવામાં આવશે.

backtotop