માહિતી મેળવવાનો અધિકાર | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમપ્રકરણ શ્રેણીવિષય/શીર્ષકડાઉનલોડ
1 પ્રકરણ : ૧ થી ૧૭ માહિતી મેળવવાનો અધિકાર Sangeet-Natak-Academy-Pro-active-Diclozer-11122018.pdf (247 KB)
backtotop