અધિકારીઓની માહિતી | સંપર્ક માહિતી | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અધિકારીઓની માહિતી

ક્રમ નં. નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ ઇ-મેઇલ
શ્રી જે. એમ. ભટ્ટ સભ્ય સચિવ(GAS) ૦૭૯-૨૩૨-૨૫૦૫૫ ૯૪૨૭૭ ૦૨૧૮૦ sna24365@gmail.com
કુમારી તેજલબેન ચૌહાણ સહાયક નિયામક ૦૭૯-૨૩૨-૫૧૬૯૩, ૫૪૫૫૨ ૯૭૩૭૧૬૦૦૨૨ -
આર.આર ભાભર પ્રોજેક્ટ અધિકારી - ૯૭૧૪૦૯૯૯૨૮ -
શ્રી જૈમિન રાવલ પ્રાંત યુવા વિકાસ અધિકારી - ૯૪૨૬૫૦૩૫૪૫ -
backtotop