સભ્ય । અમારા વિશે । સંગીત નાટક અકાદમી

અધ્‍યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રી

ક્રમ સભ્‍યશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી પંકજભાઇ ભટ્ટ, રાજકોટ અધ્‍યક્ષશ્રી
શ્રીમતિ ઇલાબેન વિનુભાઇ વૈદ્ય, ભરૂચ સભ્‍યશ્રી
શ્રી ધીરૂભાઇ સરવૈયા, રાજકોટ સભ્‍યશ્રી
શ્રી સુખદેવભાઇ ધામેલિયા, બોટાદ સભ્‍યશ્રી
શ્રી મંગલસિંહ કાળુભા ઝાલા, મહેસાણા સભ્‍યશ્રી
શ્રી અભેસિંહ રાઠોડ, ભરૂચ સભ્‍યશ્રી
શ્રી ફરીદા મીર, અમદાવાદ સભ્‍યશ્રી
શ્રી દિવાનજી ઠાકોર, અમદાવાદ સભ્‍યશ્રી
શ્રી સનત પંડયા, વડોદરા સભ્‍યશ્રી
૧૦ શ્રી અંમુદાન ગઢવી, જુનાગઢ સભ્‍યશ્રી
૧૧ શ્રી પ્રશાંતકુમાર વિષ્‍ણુપ્રસાદ દવે (સાંઇરામ), રાજકોટ સભ્‍યશ્રી
૧૨ શ્રી હિતેશ કનોડીયા, મુંબઇ સભ્‍યશ્રી
૧૩ શ્રી અરવિંદ વિનોદકુમાર વેગડા, અમદાવાદ સભ્‍યશ્રી
૧૪ શ્રી વિનય પંજવાણી, અમદાવાદ સભ્‍યશ્રી
૧૫ શ્રીમતિ શિલ્‍પાબેન મનિષભાઇ ઠાકોર, ગાંધીનગર સભ્‍યશ્રી
૧૬ શ્રી રતનસિંહ ભવાનસિંહ વાઘેલા, ગાંધીનગર સભ્‍યશ્રી
૧૭ શ્રી નવનીતલાલ ડી. નાયક, મહેસાણા સભ્‍યશ્રી
૧૮ શ્રી જે. આર. નાયક સભ્‍ય સચિવશ્રી
backtotop