સરકારી ઠરાવ​ | ઇ-સીટીઝન​ | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સરકારી ઠરાવ​

  • (dd/mm/yyyy)
ક્રમઠરાવ તારીખઠરાવ ક્રમાંકઠરાવનો વિષયશાખાડાઉનલોડ
1 07-05-2016 સનઅ-૧૦૨૦૧૫-૧૮૧૦-અ સને ૨૦૧૬-૧૭ની ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીની આયોજનની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​ 8-siddi-ni-mahiti-13-14.pdf (136 KB)
2 07-05-2016 સનઅ-૧૦૨૦૧૫-૧૮૧૦-અ સને ૨૦૧૬-૧૭ની ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીની આયોજનની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​ 2016-17-v-m.pdf (2 MB)
3 31-05-2014 સનઅ-૧૦૨૦૧૩-૨૬૦૧(એસ​.સી.એસ​.પી)અ સને ૨૦૧૩-૧૪ની સંગીત નાટક અકાદમીની આયોજનની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​. (શીડ્યુલ્ડ કાસ્ટ સબ પ્લાન​) 1_45_1_5-scsp-1_1_.pdf (1 MB)
4 25-04-2013 સનઅ-૧૦૨૦૧૦-૧૬૭૧(એસ​.સી.એસ​.પી)-અ સને ૨૦૧૩-૧૪ની સંગીત નાટક અકાદમીની આયોજનની ચાલુ બાબતોની વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​. (શીડ્યુલ્ડ કાસ્ટ સબ પ્લાન​)(SCSP) 4-scsp.pdf (1 MB)
5 09-08-2012 સનઅ-૧૦૨૦૦૧-સિવિ-૪-અ તૂરી-બારોટ નાટકોના ન​વનિર્માણ અંગેનો તા.૨૦-૦૫-૨૦૧૧ના ઠરાવમાં સુધારા બાબત​ 7-turi-barot1.pdf (1 MB)
6 29-08-2011 યસપ​-૧૦૨૦૧૧-૨૦૪-અ રાષ્ટ્રીય મહત્વના પ્રસંગોએ રાજ્યમાં અને રાજ્ય બહાર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો યોજ​વા માટેના નિયમો નક્કી કર​વા બાબત​ 2-svjy.pdf (2 MB)
7 19-01-2011 સનઅ-૧૦૨૦૧૦-સિં-વિં-૭૨-અ સાંસ્કૃતિક વારસાની જાળવણી યોજનાની જોગ​વાઇઓમાં સુધારા કર​વા બાબત​ 3-svjy1.pdf (2 MB)
8 06-10-2008 સનન​-૧૦૨૦૦૮-૨૯૯-અ સને ૨૦૦૮-૦૯ ની તૂરી-બારોટ કલાકારો માટેની યોજનાને વહીવટી મંજૂરી આપ​વા બાબત​. 6-turi-barot.pdf (2 MB)
9 31-03-2001 સનન​-૧૦૯૨-૨૮૬-અ ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમીને કોપર્સ ફંડ મંજુર કર​વા બાબત​ corpus.pdf (1 MB)
10 04-01-1995 સનન​-૧૦૯૫-૧૪૬૨-ય ગુરૂશિષ્ય પરંપરા દ્વારા તાલીમ અંગેની યોજના sna-gr-3.pdf (221 KB)
11 20-01-1992 સનન​-૧૦૯૧-૧૪૫૩-અ ગુરૂશિષ્ય પરંપરા દ્વારા તાલીમ માટેની યોજનાને મંજુરી અંગેની સને ૯૧-૯૨ માટે રુ. ૯૦,૦૦૦ ની મંજુરી આપ​વા બાબત sna-gr-2.pdf (89 KB)
12 07-01-1992 સનન​-૧૦૯૧-૧૪૫૩-અ ગુરૂશિષ્ય પરંપરા દ્વારા તાલીમ માટેની યોજનાને મંજુરી અંગેની સને ૯૦-૯૧ માટે રુ. ૯૦,૦૦૦ ની મંજુરી આપ​વા બાબત sna-gr-1.pdf (439 KB)

backtotop