સંપર્ક માહિતી | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

સંપર્ક માહિતી

ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી

બ્લોક નંબર ૯, ૧ માળ, ડો જીવરાજ મહેતા ભવન,
સેક્ટર - ૧૦એ,
ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૦.

  • ૦૭૯ - ૨૩૨ ૫૪૫૫૨, ૨૩૨ ૫૧૬૯૩
  • ૦૭૯ - ૨૩૨ ૫૯૫૦૪

સંપર્ક માહિતી

શ્રી પંકજ ભટ્ટ

શ્રી પંકજ ભટ્ટ 

હોદ્દો : અધ્યક્ષ

ફોન : ૦૭૯ - ૨૩૨ ૨૫૦૫૫

મોબાઇલ​ : ૮૧૨૮૧૨૨૮૧૨

અધિકારીઓની માહિતી
sangeetnatak map guj
23.225768 72.658670
ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી
બ્લોક નંબર ૯, ૧ માળ, ડો જીવરાજ મહેતા ભવન, સેક્ટર - ૧૦એ,
ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૦.
backtotop