અરજી પત્રકો | ઈ-સીટીઝન | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

અરજી પત્રકો

  • વિષય/શીર્ષક
ક્રમવિષય/શીર્ષકડાઉનલોડ
1 એકાંકી નાટ્ય યોજના ફોર્મ 1_11_1_ekanki-natya-scheme-form.pdf (1 MB)
2 ગૌરવ પુરસ્કાર 1_12_1_Gaurav-puraskar.pdf (713 KB)
3 જશવંતસિંહ ફોર્મ 1_13_1_Jasvantsinh-form.pdf (724 KB)
4 જુની રંગભૂમિ ફોર્મ 1_14_1_Juni-Rangbhumi-form.pdf (1020 KB)
5 કલકે કલાકાર ફોર્મ 1_15_1_kalke-kalakar-form.pdf (679 KB)
6 પંડિત ઓમકારનાથ યોજના ફોર્મ 1_16_1_Pandit-omkarnath_scheme-form.pdf (1 MB)
7 પ્રતિભાશાળી નાટ્ય નિર્મલ યોજના ફોર્મ 1_17_1_pratibhashali-natya-nirmal-scheme-form.pdf (871 KB)
8 નિવેદન એ - ફોર્મ 1_19_1_statement-A-form.pdf (606 KB)
9 નિવેદન બી - ફોર્મ 1_20_1_statement-B-form.pdf (499 KB)
10 ત્રિઅંકી નાટ્ય સ્પ્ર્ધા યોજના ફોર્મ 1_21_1_trianki-natya-spardha-scheme-form.pdf (2 MB)
11 તુરી બારોટ ફોર્મ 1_22_1_Turi-barot-form.pdf (919 KB)
backtotop