કાર્યક્રમો | ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી : રમતગમત, યુવા અને સંસ્કૃતિ પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

કાર્યક્રમો

 • શાસ્ત્રીય નૃત્ય મહોત્સવ
 • સુગમ સંગીત અને શાસ્ત્રીય સંગીત મહોત્સવ
 • આદિત્યરામજી શાસ્ત્રીય સંગીત મહોત્સવ
 • મહિલા શાસ્ત્રીય સંગીત મહોત્સવ
 • પ્રતિભાશાળી નાટય દિગ્દર્શકોને નાટય નિર્માણ માટે આર્થિક સહાય
 • ચાંપાનેર મહોત્સવ
 • તાનારીરી મહોત્સવ
 • પં.ઓમકારનાથ શાસ્ત્રીય,સંગીત મહોત્સવ
 • શરદોત્સવ પં.નંદન મહેતા શાસ્ત્રીય સંગીત સ્પર્ધા અને સમારોહ
 • ૧૦રાજય લોક નૃત્ય મહોત્સવ
 • ૧૧ગૌરવ પુરસ્કાર સમારોહ
 • ૧૨બૈજુ શાસ્ત્રીય સંગીત સમારોહ
backtotop