ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી

ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી

1

સમાચાર

Pause
  • No Record Found
શ્રી વિજય રૂપાણી
શ્રી વિજય રૂપાણી

માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત સરકાર
Facebook Twitter

શ્રી ઈશ્વરસિંહ ટી. પટેલ
શ્રી ઈશ્વરસિંહ ટી. પટેલ

માનનીય રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીશ્રી,
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર
Twitter Facebook Website

શ્રી વી. પી. પટેલ, આઈએએસ
શ્રી વી. પી. પટેલ,આઈએએસ

સચિવ
રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર

શ્રી પંકજ ભટ્ટ
શ્રી પંકજ ભટ્ટ

અધ્યક્ષ
ગુજરાત રાજ્ય સંગીત નાટક અકાદમી

આગામી કાર્યક્રમો

Pause
હાલમાં કોઈ આગામી કાર્યક્રમો ઉપલબ્ધ નહી.

ગુજરાતનું ગૌરવ

ગુજરાતનું ગૌરવ
ડાઉનલોડ મોબાઇલ એપ્સ
તમને ખબર છે?
backtotop